การแปลภาษาอังกฤษ

การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

  เราให้บริการแปลที่มุ่งเน้นความถูกต้อง โดยยึดหลักสามขั้นตอนนี้
(1) ขั้นแรก ก่อนมอบหมายงานให้นักแปล เราจะอ่านเอกสารทั้งหมด แล้วใส่ “หมายเหตุสำหรับการแปล” ในส่วนที่อาจเป็นสาเหตุของการแปลผิดพลาด
  ตัวอย่างหมายเหตุ เช่น คำแนะนำเรื่องการใช้คำทับศัพท์ คำจำกัดความเมื่อพบคำหรือวลีที่ไม่ค่อยใช้กันทั่วไป เป็นต้น หมายเหตุเหล่านี้จะช่วยกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดการแปลผิดพลาดในขั้นต้น
(2) ขั้นต่อมา ข้อความต้นฉบับที่มีหมายเหตุจะได้รับการแปลเป็นภาษาไทย
(3) จากนั้นก็ถึงขั้นตอนสุดท้าย ด้วยการให้นักแปลอีกคนที่มีประสบการณ์มากกว่าตรวจทานการแปลทั้งหมด
  ด้วยขั้นตอน (1) และ (3) นี้ เราสามารถกำจัดสาเหตุที่อาจทำให้แปลผิดไปได้ทั้งหมด

การแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ

  เมื่อทำการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เราจะมีทีมงานนักแปลชาวไทยสองคนร่วมมือกัน
(1) ขั้นแรก นักแปลจะแปลข้อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
(2) ขั้นต่อมา นักแปลอีกคนที่มีประสบการณ์มากกว่าจะตรวจทานข้อความที่ได้รับการแปลแล้ว และแก้ไขให้เป็นภาษาเขียนที่เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ เราจะใส่หมายเหตุสำหรับคำหรือวลีภาษาไทย ที่อาจไม่มีคำจำกัดความในภาษาอังกฤษด้วย

รายการราคา

การแปลคู่ภาษาไทย - อังกฤษ

 การคำนวณปริมาณ

 แปลภาษาอังกฤษ 250คำ เท่ากับหนึ่งหน่วย
 แปลภาษาไทย 850 ตัวอักษร เท่ากับหนึ่งหน่วย

 ค่าแปล

 หน่วยละ 700 บาท (ก่อนภาษี)

 ใบเสนอราคา

 เราจะส่งใบเสนอราคาให้ท่านหลังจากคำนวณปริมาณแล้ว

 ข้อความต้นฉบับ

 กรุณาส่งเป็นไฟล์ข้อความ เช่น Microsoft Word

 ระยะเวลา

 ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและปริมาณงาน หากเนื้อหามี 5-6 หน้า โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน

 การชำระเงิน

 กรุณาชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า หากท่านอยู่ในประเทศไทย สามารถชำระเป็นเงินบาทได้

 การชดเชย

 หากมีการร้องเรียนใด ๆ เช่นแปลผิด หรือจัดส่งล่าช้าเกินกำหนด เราจะคืนเงินให้สูงสุด 100% หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายปรึกษากันอย่างสุจริตใจแล้ว

 การรักษาความลับ

 หากประสงค์ ท่านสามารถทำข้อตกลงรักษาความลับได้ โดยทางเราได้ทำข้อตกลงเรื่องนี้กับนักแปลแต่ละคนแล้ว